درباره ما

منشور حزب دمکرات ایران
 پیش درآمد –

ما  اعضای ِحزب دمکرات ایران بر این باوریم که احترام به رای، دیدگاه و حقوق همه شهروندان و تضمین آن بوسیله قانون اساسی دموکراتیک،مجلس منتخب و دولت دموکراتیک منتخب مردم  و همچنین رعایت اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و کوشش برای گسترش آزادی و نهادهای دمکراتیک  هسته بنیادین و تعریف کننده  مردم سالاری است. 

استقرار دیکتاتوری ها و شکل گیری نظام های استبدادی ریشه در بافت اقتصادی،  مناسبات اجتماعی و فرهنگ جامعه دارند، و تا زمانی که تغییری بنیادین و ریشه ای در این مناسبات بوجود نیاید مبارزات مردم ایران محکوم به شکست خواهد بود. در این صورت دیکتاتوری و استبداد باز تولید خواهند شد، ملت ایران از مشارکت در سرنوشت خویش محروم خواهد گردید و روند واپسگرائی در ابعاد مختلف همچنان ادامه خواهد یافت.

نسل جوان ایران که پرچم مبارزه را بدست گرفته است، با تشخیص ضرورت دمکراسی و آزادی برای شکوفایی زندگی اجتماعی مردم کشور، به این درک نایل آمده که  تنها با برکناری  حکومتهای مطلقه، و جایگزینی حکومت قانون و جامعه مدنی دموکراسی در ایران  حکمفرما خواهد شد.  از این رو مبارزان و پیشگامان دموکراسی خواهی کنونی دارای وظایف سنگین تری نسبت به نسل های گذشته هستند. نسل امروز، با اعلام وفاداری به درس ها و میراث مبارزات یکصد ساله جنبش های  مردمی و دمکراتیک ایران بر این باور است  تا نگذارد مناسبات ناهنجار تاریخی باردیگر باز تولید گردند.

نیروهائی که حول پرچم مبارزه برای آزادی ودمکراسی  گردآمده بر خودلازم می دانند که با آینده نگری، از یکطرف  برای برچیدن ظلم و استبداد کنونی که خصلت واپسگرایانه وارتجاعی دارد مبارزه کرده و تدابیری بیاندیشند که طی روندی مناسب میراث استبدادی گذشته  از جامعه ریشه کن شود، و از طرف دیگر تلاش نمایند نهادهای دمکراتیک جایگزین  نهادهای استبدادی گردند. تحقق چنین اهدافی تنها با نفی یک ساختارحکومت استبدادی حاصل نمی شود،  بلکه مبارزان و دموکراسی خواهان  ایران می بایست با تلاش و کوشش های موزون و هماهنگ برای استقرار اصول و پرنسیپ های دموکراسی در حوزه های  اجتماعی، سیاسی، فرهنگی  و اقتصادی ایران برنامه ارائه دهند. 

به باور ما، برنامه مبارزاتی جنبش  دمکراسی خواهی ایران تا مرحله تحقق استقرار دموکراسی ابعاد مختلفی دارد که ضروری است مبانی و راهکارهای آن تا حد امکان تدوین و پیش بینی شده و زمینه های دستیابی به آن در مراحل مختلف فراهم گردند.

 

فرآیند خروج از استبداد دینی جمهوری اسلامی ومراحل ورود به دوران دموکراسی و نقش اپوزیسیون دموکراسی خواه

۱-گذار از جمهوری اسلامی با اتکاء به جنبش های اعتراضی و اجتماعی مردم ایران. ظهور جنبش های اعتراضی از اواخر دهه هفتاد نشان داد که روند منطقی سقوط حمهوری اسلامی به دست مردم کشور صورت خواهد گرفت. جنبشهایی مانند جنبش دانشجویی، جنبش کارگران، جنبش معلمان، جنبش کارمندان، جنبش زنان، جنبش بیکاران تحصیلکرده، جنبش محیط زیست، جنبش مالبختگان  و دهها خرده جنبش های اعتراضی است که درطول سه دهه همواره تداوم داشته و به تنها قدرت موجود برای برکناری جمهوری اسلامی تبدیل شده است.

۲- ایجاد اتحاد، ائتلاف و همکاری بین نحله های مختلف نیروهای اپوزیسیون دموکراسی خواه و تشکیل شورای انتقال قدرت(شورای متحد گذار) به مجلس موسسان. در این رابطه لازم است ذکر شود به دلیل متفاوت بودن کیفیت جنبشها (آزادی و عدالت خواهی) وعدم ارتباط ارگانیک بین نیروهای اپوزیسیون و جنبش ها، حوزه کارکردی آنها به پر نمودن خلاء سیاسی و تشکیل شورای انتقال قدرت ( شورای گذار) محدود شده است. اقدامات دیگر ایوزیسیون دموکراسی خواه شامل موارد زیر نیز می شود. 

الف- اقدام برای تشکیل مجلس موسسان و برگزاری انتخابات نمایندگان و تدوین قانون اساسی کشور

۳- اعلام برنامه برای استقراردموکراسی اصول و قواعد آن بعنوان رکن اصلی و پایه ای ساختار سیاسی کشور با اعتقاد به جمهوریت بعنوان عالی ترین شکل و فرم سیاسی، با احترام به آزادی دیگر اشکال سیاسی برای شرکت در رفراندوم تعیین فرم سیاسی در کشور. 

 

مبانی و اصول و اهداف حزب دموکرات ایران در فرآیند دموکراتیزه شدن کشور

 

۱-ارکان چهارگانه دموکراسی سرفصل باور های حزب دموکرات ایران را تشکیل می دهد. این ارکان شامل: رکن اول -قانون اساسی دموکراتیک که مفاد آن دفاع از حقوق مردم در مقابل دولت های خاطی و غیر دموکراتیک است. رکن دوم- مجلس یا پارلمانی که نمایندگان واقعی در آن به دفاع از حقوق مردم برخیزند. رکن سوم – وجود احزاب و سازمانها و گروه های سیاسی و مدنی دموکراسی خواه بعنوان زیر مجموعه جامعه مدنی که مدافع حقوق مردم و ناظر بر اجرای صحیح قوانین هستند.رکن چهارم- وجود مطبوعات آزاد که چشم بینای جامعه در مقابل کاستی ها و خطاهای دولت ها و نهادهای زیربط هستند.

 

۲ – پایه نظام دموکراسی، علاوه بر کثرت گرائی و پلورالیسم سیاسی شامل احزاب و سازمانها ، بر وجود نهادهای مدنی متنوع و مستقل مردمی، ازقبیل انجمن ها، اتحادیه ها، سندیکاهها و کانونهای مختلف اجتماعی صنفی، فرهنگی تکیه دارد. این نهادها ی مدنی نه تنها باید دربرگیرنده شخصیت های حقوقی خود باشند، بلکه همه اقشار مردم می بایست بتوانند با انگیزه های مختلف فردی و اجتماعی در آنها متشکل شده و آزادانه فعالیت کنند. اصالت و ارزش این گروه بندی های اجتماعی تحت عنوان جامعه مدنی در استقلال  آنها از دولت ها و دستگاه های حکومتی است.

 

۳ – دین و«ایدئولوژی» از قانون اساسی،حکومت، و دولت جدا شده و زندگی مردم بر پایه حقوق شهروندی، گروهی و اجتماعی است.در این زمینه سیاست در خدمت رفاه عمومی جامعه در خواهد آمد.

 

۴ – استقرار دموکراسی، حاکمیت قانون و دمکراسی پارلمانی بر اساس کثرت گرائی سیاسی و ایجاد ساختاری بر پایه توزیع قدرت سیاسی، توزیع منافع اقتصادی و آزادی فرهنگها در مناطق مختلف سراسر کشور و در میان تمام ملیت ها و اقوام متنوع در ایران، ساختاری غیر متمرکز و فدرال که در مرجع قانونی مجلس موسسان  به  تایید برسد.حزب ما برای استقرار این ساختار به منظور تامین منافع تمام مردم ایران و حفظ  تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور تلاش می کند.

 

۵ – پافشاری در امر تامین آزادی عقیده، بیان، قلم، مطبوعات، احزاب، اجتماعات، فعالیت اتحادیه ها و سندیکاها و رعایت کامل اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقاوله نامه های ضمیمه آن

 

۶- تلاش برای حذف دین رسمی و تامین ازادی کامل مذاهب مختلف، رفع تبعیض بین تمامی فرهنگ های موجود در کشور و مهیا سازی امکانات برای خدمات رسانی به آنها.

 

۷- زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند.  جامعه زن ایرانی در دوران ممنوعه جمهوری اسلامی از تمامی حقوق خود محروم شده است. تلاش برای رفع تبعیض جنسیتی از زنان با ترویج فرهنگ دفاع از برابری حقوق زنان  در برابر مردان و تاکید بر نقش فعال زنان در اداره امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی کشور، تلاش برای زمینه سازی قانونی به منظور توانمد سازی زنان و ارتقاء سطح کیفی دانش و کسب مهارت های لازم در تمام زمینه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی اعتقاد حزب ما را تشکیل می دهد.

۸- دفاع از حقوق کودکان بی سرپرست و رسیدگی امورات آنها، مقابله با پدیده کودکان کار و جلو گیری از سوء استفاده اقشار سود جو از کودکان، تحت پوشش قرار دادن فرزندانی که بر اثر فقر زنان و روابط نامشروع بدنیا آنده اند از جمله اموری است که جامعه باید به آنها توجه کند.

 

۹- دفاع از حقوق اقشار تراجنسیتی و تلاش برای قانونی کردن حقوق  آنها در قوانین اساسی کشور.

 

۱۰- درخواست لغو سربازی اجباری در جلوگیری از اتلاف وقت بخش عظیمی از جوانان کشور و حرفه ای و تخصصی نمودن ارتش و یگانهاهای نظامی در قوانین کشوری با مشارکت زنان و مردان بطور برابر

 

۱۱- تامین رفاه عمومی وایجاد اشتغال، کمک برای تهیه مسکن، ایجاد بیمه های بهداشت و درمان بصورت همگانی و آموزش و پرورش رایگان برای مردم سراسر کشور بدون هیچ تبعیضی.

 

۱۲– لغو جرم سیاسی در قانون اساسی کشور ولغو و غیرقانونی قلمداد کردن همه نوع شکنجه های جسمی و روانی، منجمله مجازات اعدام به عنوان مجازاتی ناعادلانه و غیرلازم

 

۱۳ – تبلیغ و تلاش برای بهره برداری از انرژی آب، باد و آفتاب، و تلاش در ایجاد تاسیسات مسالمت آمیز هسته ای به منظور بهر برداری های دارویی و انرژی برق  با هدف حمایت همه جانبه از محیط زیست 

 

۱۴ – ایجاد نهادهای فرهنگی، پژوهشی و تبلیغاتی بمنظور ترویج و بالندگی فرهنگ های ملی و محلی و زمینه سازی برای شکل گیری نهادها و انجمنهای دمکراتیک و مردمی و حمایت مالی از آنها

۱۵- تلاش در جهت بهبودی  و تقویت صنعت کشاورزی، صنایع تولیدی و تخصصی کردن تمامی امورات تولیدی و توزیعی

 

۱۶-  نفت و گاز و معادن منابع ثروت ملی را تشکیل می دهند. تلاش برای گسترش فرهنگ بهره وری  از ثروت های ملی در مسیر سرمایه گذاری های مختلف در کشورو ایجاد اشتغال گسترده به منظور رشد و توسعه اقتصادی کشور.

 

۱۷ – پشتیبانی از برقراری روابط دوستانه و دیپلماتیک در روابط بین المللی با همه ملل و دول جهان براساس منافع مشترک و احترام متقابل  و زیست مسالمت آمیز با کشورهای جهان

 

۱۸- کوشش درراه شکل گیری اتحادیه های سیاسی و بازاهای مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه خاورمیانه

 

 ۱۹- جلب همکاری های سیاسی و اقتصادی کشور های آسیای مرکزی وآسیای شرقی و تلاش برای برقراری همکاری های مشترک در سرمایه گذاری های خارجی از جمله کشورهای پیشرفته غربی. همچنین تلاش و بهره وری از تکنولوژی پیشرفته جهان بمنظور ایجاد اشتغال، جبران عقب ماندگی و ایجاد پیشرفت اقتصادی و فراهم کردن زمینه برای رفاه اقتصادی و اجتماعی در کشور.

 

۲۰- پشتیبانی از روند صلح خاورمیانه،  مخالفت با تروریسم،  جنگ و آشوب در جهان

 

۲۱- حزب دموکرات ایران اعلام میکند به دلیل اقدامات تروریستی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی بر علیه مردم ایران. این حکومت دارای مشروعیت سیاسی و اجتماعی نیست بنا براین حق لغو قرار دادهای زیان آور و خیانتبار پس از سرنگونی جمهوری اسلامی برای مردم ایران محفوظ است.

 

حزب دموکرات ایران

 

تمامی فوائد مادی و معنوی این وبسایت متعلق به حزب دمکرات ایران است. استفاده از منابع با ذکر نام بلا مانع می باشد